JUDr. Iveta Šteffeková
Zadunajská cesta 3, 851 01 Bratislava 5 Prevádzka: Orenburská 15
Kancelária:
Telefón:
Telefón mobil: (00421) 0902 741 567
E-mail: isteffekova(at)pravpomoc.sk

Charakteristika advokátskej kancelárie

JUDr. Iveta Šteffeková, je ako advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (ďalej len "SAK") pod číslom 3726.

Svoju právnu pomoc a služby orientuje na poskytovanie právneho poradenstva a kompletných právnych služieb právnickým osobám (neštátnym a verejnoprávnym subjektom, neziskovým organizáciám, štátnym subjektom), ako aj fyzickým osobám (podnikateľom - živnostníkom, občanom - nepodnikateľom).

Právne služby (právnu pomoc a právne zastúpenie) poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

V advokátskej kancelárii je možné čiastočne komunikovať v anglickom a ruskom jazyku.

Právne služby len v anglickom jazyku, zabezpečí v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou.

Špecifikácia právnych služieb poskytovaných touto advokátskou kanceláriou, je uvedená pod ikonou "právna pomoc".

V zmluvných vzťahoch uzatváraných najmä podľa obchodného práva, ale aj podľa občianskeho práva, zabezpečuje ich vypracovanie s prihliadnutím na ich ekonomický dopad na klienta. Za týmto účelom spolupracuje s partnerskou kanceláriou poskytujúcou samostatné ekonomické služby.

Z hľadiska právneho, poskytuje poradenstvo aj v oblasti obstarávania tovarov, služieb a prác, a to ako podnikateľom, tak aj povinným obstarávateľom. Pre túto oblasť je odborne spôsobilou osobou.

V prípade potreby môže kancelária zabezpečiť právnu pomoc aj v zahraničí (Nemecká Spolková Republika a Spolková Republika Rakúsko).

Obrázek - konec textu

(Posledná aktualizácia: March 19 2021 21:53:41)
[CNW:Counter]