JUDr. Iveta Šteffeková
Zadunajská cesta 3, 851 01 Bratislava 5 Prevádzka: Orenburská 15
Kancelária:
Telefón:
Telefón mobil: (00421) 0902 741 567
E-mail: isteffekova(at)pravpomoc.sk

Právna pomoc

 • Občianske právo
 • Občianske právo procesné
 • Rodinné právo
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Finančné právo - oblasť poisťovníctva (štátna, neštátna sféra)
 • Právna úprava zdravotníctva vo vzťahu: pacient a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a občan
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Realitná činnosť (posudzovanie zmlúv v procese predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností)
 • Verejné obstarávanie.

Vykonáva

 • Právne poradenstvo
 • Zastupovanie právnických a fyzických osôb pred súdmi, ostatnými štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy
 • Spisovanie listín o právnych úkonoch
 • Kompletný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehmuteľností, zabezpečenie ocenenia súdnym znalcom, spracovanie geodetických prác, vyhotovenie geometrických plánov prostredníctvom externých spolupracovníkov vrátane vypracovania zmlúv (kúpna zmluva, nájomná zmluva, zámenná zmluva, zmluva o vecnom bremene a iné), vklady do Katastra nehnuteľností a daľšie právne úkony
 • Zakladanie spoločností, zmena, zánik, spisovanie obchodných zmlúv, náhrada škody v obchodných a občianskych veciach
 • Vypracovanie mandátnych zmlúv, sprostredkovateľských zmlúv, zmluvy o obchodnom zastúpení, daľšie právne úkony
 • Vymáhanie pohľadávok (fyzickým aj právnickým osobám), právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní, zastupovanie veriteľov na prieskumných pojednávaniach, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o preskúmanie rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá a daľšie)
 • Poskytovanie právneho poradenstva, alebo zastupovanie klientov pred súdmi SR vo veci neplatného skončenia pracovného pomeru, riešenie iných pracovnoprávnych otázok
 • Rozvodové konania.
Obrázek - konec textu

(Posledná aktualizácia: March 19 2021 21:53:41)
[CNW:Counter]